Skip to main content

Jill McGlothlin

art classWelcome to my online classroom.art class

 

                                               

1st hour-HS Art: 8:00-8:55

2nd hour- 8th Art: 9:00-9:55

3rd hour- 7th Art: 10:00- 10:55

Lunch 

4th hour- Plan: 11:25-12:20

5th hour- 6th Art: 12:25-1:20

6th hour- 7th Academics: 1:25-2:20

7th hour- HS Art: 2:25-3:30

 

Jill McGlothlin

Upcoming Events

Contact Jill McGlothlin